Kvalitet lønner seg!

Oppdatert 07.11.2018  og 18.01.2019  ( se første utgave her (PDF) )

Hva koster det å være registret som mesterbedrift på mesterbedrifter.no?

"Grunnpakken - Pakke 1 " er gratis, og den vil under alle omstendigheter være gratis i helt fram 31.12.2020, men vi anbefaler alle mesterbedrifter til å kjøpe en oppgradert pakke, da før du økt synlighet på mesterbedrifter.no:
Alle som logger seg inn i systemet, aksepterer å betale for pakke 3, som er standard pakken.  Dette kan bedriften endre etter at de er logget inn.

Hvordan komme høyt opp i søkeresultatet?
De bedriftene som har de største pakkene eks. pakke 6, vil komme øverst opp i sitt fylke, etter fylke kommer kommune.
Hvis bedriftene har samme pakke, vi vi vise bedriftene vil vi vise de bedriftene som var inne sist og oppdaterte innholdet

Det var gratis i hele 2018, fra og med 01.05.2019 vil abonnementene koste eks mva:

  • Pakke 1 kr    0,- pr. mnd.  Du betaler kun for eventuell support med kr 250,- eks. mva. pr. henvendelse du gjør.
  • Pakke 2 kr  99,- pr. mnd. 
  • Pakke 3 kr 199,- pr mnd. 
  • Pakke 4 kr 299,- pr. mnd.
  • Pakke 5 kr 399,- pr. mnd. 
  • Pakke 6 kr 499,- pr. mnd.  Du kan velge om du vil være landsdekkende.

Fra og med 1.5.2019 vil vi fakturere abonnement forskuddsvis pr. kalender år. Ønsker du å betale for en kortere periode, så ta kontakt så ordner vi det.

Hvorfor bør du velge den pakken med høyest mulig nr?
Vær med og støtt oss, hjelp oss å skaffe henvendelser til deg og utvikle portalen. Dine ansatte og du vil også få tilgang til gode tilbud fra anerkjente leverandører.
Du bør velge den pakken med høyest nr for å komme øverst i ditt fylke/ kommune / bydel.  Vi har laget en algoritme som er slik at de som betaler og som er relevant vil komme øverst opp i søket.
Vi anbefaler selvsagt alle kunder til å oppdatere innholdet og legge inn prosjekter / referanser og viktigst av alt, sjekke telefon nr og epost adresse.  Den nye søkestandarden vil bli synlig innen 30. mars

Innen utgangen av januar 2019 vil de vi har reg epost adresse til motta informasjon om prisene som vil gjelde fra 1. januar 2019.
Prisene har vært kjent siden mai 2018.
Hvis du ikke svarer så vil vi fakturere for pakke 3. Hvis bedriften velger å ikke betale så vil vi sende purring og deretter kreditnota for så å føre opp bedriften som pakke 1, som er gratis. I utgangspunktet så fakturerer vi èn gang pr. år, men ønsker du at vi skal splitte opp slik at vi fakturerer dere to ganger pr. år, så gjør vi det.

Få størst verdi, logg deg inn i dag og begynn å få henvendelser. Send mail til salg@mesterbedrifter.no  eller logg deg inn selv, bestill og oppdater informasjonen om din bedrift www.mesterbedrifter.no/loggin. Når du er innlogget så ser du de ulike pakkeløsningene, priser, muligheter og betingelser.

Oppsigelsestid: Det er 1 mnd. oppsigelsesfrist som gjelder ifra den 1. i hver mnd.
En oppsigelse skal være skriftlig, ellers er den ikke gyldig. 
Den må sendes til regnskap@mesterbedrifter.no og den må sendes fra den personen som har inngått avtalen opprinnelig, eller ifra daglig leder, økonomiansvarlig eller andre ledende personer i selskapet. Vi forbeholder oss retten til å sjekke at selskapet ønsker å si opp avtalen før vi reduserer bedriftens oppføring til pakke 1 som er gratis på mesterbedrifter.no

Obs !!!!!! Har du forskuddsbetalt for en lengre periode enn du ønsker å være kunde så vil bedriften få tilbakebetalt overskytende innen 30 dager etter avsluttet abonnement. Husk å sende oss kontonr ditt når du sier opp, så tilbakefører vi overskytende beløp.

Abonnements fakturering:
Fra og med 1.5.2019 vil vi fakturere forskuddsvis pr. år
Ønsker du at vi skal fakturere deg for en kortere periode, så send oss en epost så ordner vi det.

Fakturagebyr for faktura som sendes pr. e-post er kr 50,- 
Fakturagebyr for faktura som sendes pr. post er kr 85,-
Purregebyr er kr 70,-
Rentesats på forsinket betaling er 8,5 %.
Alle oppgitte priser er å forstå EKS MVA.

Det er viktig å presisere at Mesterbrevnemnda ikke står bak denne nettsiden!

1. Generelt 

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle ytelser og tjenester (ytelsen) fra NSN AS (tjenesteyter) på mesterbedrifter.no (portalen).

2. Avtalens parter, formål, pris og omfang

Fremgår av avtaleteksten i kontrakten mellom Kunden og mesterbedrifter.no

3. Kundens plikter

Kunden forplikter seg til kun å publisere innhold i samsvar med Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) samt annen internasjonal god praksis, lov og regel. Kunden er selv ansvarlig utgiver/forelegger av alt innhold kunden eller andre på vegne av kunden laster opp i tjenesten.

4. Betaling

  1. Fra og med 1.5.2019 vil vi fakturere abonnementet forskuddsvis pr. kalender år.
  2. Ved forsinket betaling tilfaller purregebyr og påløpte renter iht. gjeldende regler.

5. Varighet

Avtalen gjelder for 12 mnd. av gangen og fornyes automatisk for nye 12 mnd. hvis den ikke sies opp skriftlig. 

6. Oppsigelse

Kunden kan stoppe automatisk fornying ved skriftlig oppsigelse minst 45 dager før avtalens utløp. Hvis kunden sier opp en avtale i løpet av avtaleperioden, og kunden har betalt for hele avtaleperioden, vil kunden få tilbakebetalt det beløpet kunden har betalt for mye. Kunden er selv ansvarlig til å logge seg inn i Min Side og der endre abonnmentet til pakke 1 (Gratis basisoppføring).

7. Ansvar

Tjenesteyter og portalen fraskriver seg ethvert ansvar og feil i informasjon som legges ut på internett. Tjenesteyter kan dog foreta retting innen rimelig tid etter at feil er påpekt.

8. Force Majeure

Tjenesteyter fraskriver seg ethvert ansvar for opphør av ytelser forårsaket av hendelser utenfor Tjenesteyter’s kontroll.

9. Reklamasjon, mislighold

  1. Dersom kunden vil påberope seg at avtalen er misligholdt, må denne omgående reklamere skriftlig.
  2. Ved betalingsmislighold fra Kunden’s side kan Tjenesteyter etter fritt valg stoppe alle løpende ytelser til Kunden, både etter nærværende og etter eventuelle andre avtaler mellom Partene, inntil riktig betaling foreligger. Et tilbakehold etter denne regel får ikke betydning for Kundens betalingsforpliktelser, og representerer ikke et brudd på avtalen fra Tjenesteyter’s side.

10. Overdragelse av rettigheter og plikter

Tjenesteyter kan helt eller delvis overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtale som ledd i omorganisering, herunder fusjon/fisjon. Tjenesteyter skal skriftlig varsle Kunden om overdragelsen.

11. Taushetsplikt

Tjenesteyter og Kunden forplikter seg til å bevare taushet om alle forretningshemmeligheter de får kjennskap til i arbeidet med gjennomføring av avtalen, og som av Parten som ønsker hemmelighold er presisert å være forretningshemmeligheter.

12. Verneting

Såfremt det oppstår uenighet mellom partene skal partene snarest mulig møtes og søke å løse uenigheten gjennom forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås og tvisten krever avgjørelse i domstolene, skal saken anlegges for Bergen Byrett.

13. Lovvalg

Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelser, og tjenester utført i henhold til dem.

 

6321

Mesterbedrifter
Fordelt på

68

ulike fagområder
Av disse er det

2664

bedrifter med sentral godkjenning
...og

552

Godkjente våtromsbedrifter