Kvalitet lønner seg!

Oppdatert 07.11.2018 - 11:35 ( se tidligere utgave her (PDF) )

Hva koster det å være registret som mesterbedrift på mesterbedrifter.no?
"Grunnpakken - Pakke 1 " er gratis, men vi anbefaler alle mesterbedrifter til å kjøpe en oppgradert pakke. 

Det er gratis i hele 2018, fra og med 01.01.2019 vil løsningen koste:

  • Pakke 1 kr.    0,- pr. mnd.  Du betaler kun for eventuell support med kr 250,- eks. mva. pr. henvendelse du gjør.
  • Pakke 2 kr.  99,- pr. mnd.  Inkludert support, faktureres for hele kalenderår.
  • Pakke 3 kr. 199,- pr mnd.  Inkludert support, faktureres for hele kalenderår.
  • Pakke 4 kr. 299,- pr. mnd. Inkludert support, faktureres for hele kalenderår.
  • Pakke 5 kr. 399,- pr. mnd. Inkludert support, faktureres for hele kalenderår. 

innen utgangen av januar 2019 vil du motta informasjon om innholdet i de ulike pakketilbudene som vil gjelde fra 1. januar 2019.
Hvis du ikke svarer så vil vi fakturere for pakke 3. Hvis bedriften velger å ikke betale så vil vi sende purring og deretter kreditnota for så å føre opp bedriften som pakke 1, som er gratis. I utgangspunktet så fakturerer vi èn gang pr. år, men ønsker du at vi skal splitte opp slik at vi fakturerer dere to ganger pr. år, så gjør vi det.

Få størst verdi, logg deg inn i dag og begynn å få henvendelser. Send mail til salg@mesterbedrifter.no eller logg deg inn selv, bestill og oppdater informasjonen om din bedrift www.mesterbedrifter.no/loggin. Når du er innlogget så ser du de ulike pakkeløsningene, priser, muligheter og betingelser.

Oppsigelsestid:
En oppsigelse skal være skriftlig, ellers er den ikke gyldig. 
Den må sendes til regnskap@mesterbedrifter.no og den må sendes fra den personen som har inngått avtalen opprinnelig, eller ifra daglig leder, økonomiansvarlig eller andre ledende personer i selskapet. Vi forbeholder oss retten til å sjekke at selskapet ønsker å si opp avtalen før vi reduserer bedriftens oppføring til pakke 1 som er gratis på mesterbedrifter.no

Det er 1 mnd. oppsigelsesfrist som gjelder ifra den 1. i hver mnd.
Har du forskuddsbetalt for en lengre periode enn du ønsker å være kunde så vil bedriften få tilbakebetalt overskytende innen 30 dager etter avsluttet abonnement.

Annet:

Fra og med 1.1.2019 er standard å fakturere forskuddsvis for 6 mnd. av gangen, dvs. fra 01.01. til 30.06. også fra 01.07. til 31.12.

Ønsker du at vi skal fakturere deg for en kortere eller lengre periode, så tilpasser du dette selv når du er logget inn.

Fakturagebyr for faktura som sendes pr. e-post er kr 60,- 
Fakturagebyr for faktura som sendes pr. post er kr 85,-
Purregebyr er kr 70,- 
Rentesats på forsinket betaling er 8,5 %.

Det er viktig å presisere at Mesterbrevnemnda ikke står bak denne nettsiden!


1. Generelt 

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alle ytelser og tjenester (ytelsen) fra NSN AS (tjenesteyter) på mesterbedrifter.no (portalen).

2. Avtalens parter, formål, pris og omfang

fremgår av avtaleteksten i kontrakten mellom Kunden og mesterbedrifter.no

3. Kundens plikter

Kunden forplikter seg til kun å publisere innhold i samsvar med Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) samt annen internasjonal god praksis, lov og regel. Kunden er selv ansvarlig utgiver/forelegger av alt innhold kunden eller andre på vegne av kunden laster opp i tjenesten.

4. Betaling

  1. Tjenesten faktureres forskuddsvis 6 mnd. på forskudd.
  2. Ved forsinket betaling tilfaller purregebyr og påløpte renter iht. gjeldende regler.

5. Varighet

Avtalen gjelder for 6 mnd. av gangen og fornyes automatisk for nye 6 mnd. hvis den ikke sies opp skriftlig. 

6. Oppsigelse

Kunden kan stoppe automatisk fornying ved skriftlig oppsigelse minst 45 dager før avtalens utløp.

7. Ansvar

Tjenesteyter og portalen fraskriver seg ethvert ansvar og feil i informasjon som legges ut på internett. Tjenesteyter kan dog foreta retting innen rimelig tid etter at feil er påpekt.

8. Force Majeure

Tjenesteyter fraskriver seg ethvert ansvar for opphør av ytelser forårsaket av hendelser utenfor Tjenesteyter’s kontroll.

9. Reklamasjon, mislighold

  1. Dersom kunden vil påberope seg at avtalen er misligholdt, må denne omgående reklamere skriftlig.
  2. Ved betalingsmislighold fra Kunden’s side kan Tjenesteyter etter fritt valg stoppe alle løpende ytelser til Kunden, både etter nærværende og etter eventuelle andre avtaler mellom Partene, inntil riktig betaling foreligger. Et tilbakehold etter denne regel får ikke betydning for Kundens betalingsforpliktelser, og representerer ikke et brudd på avtalen fra Tjenesteyter’s side.

10. Overdragelse av rettigheter og plikter

Tjenesteyter kan helt eller delvis overdra sine rettigheter og plikter etter denne avtale som ledd i omorganisering, herunder fusjon/fisjon. Tjenesteyter skal skriftlig varsle Kunden om overdragelsen.

11. Taushetsplikt

Tjenesteyter og Kunden forplikter seg til å bevare taushet om alle forretningshemmeligheter de får kjennskap til i arbeidet med gjennomføring av avtalen, og som av Parten som ønsker hemmelighold er presisert å være forretningshemmeligheter.

12. Verneting

Såfremt det oppstår uenighet mellom partene skal partene snarest mulig møtes og søke å løse uenigheten gjennom forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås og tvisten krever avgjørelse i domstolene, skal saken anlegges for Bergen Byrett.

13. Lovvalg

Norsk rett skal legges til grunn ved enhver tvist angående disse betingelser, og tjenester utført i henhold til dem.

 

7316

Mesterbedrifter
Fordelt på

68

ulike fagområder
Av disse er det

2853

bedrifter med sentral godkjenning
...og

594

Godkjente våtromsbedrifter